Kolumne


Velikosrpski referendum na kostima bošnjačkih žrtava genocida

 

Kolumna Džebraila Bajramovića

Sa sigurnošću se već može reći – nakon 25.septembra u Bosni i Hercegovini ništa neće biti kao što je bilo – jer neminovno se moraju pokrenuti mehanizmi za očuvanje zakonitosti, integriteta i teritorijalne cjelovitosti države BiH, čiji je ustavni poredak otvoreno i brutalno napadnut nezakonitim referendumom od strane manje bh. entiteta. Faktički, ako nelagalan Referendum bude održan – a država Bosna i Hercegovina NEMOĆNA da ga spriječi i rušitenje ustavnog poretka ne privede pred lice pravde: BiH ulazi u totalnu destabilizaciju gdje se ne mogu isključiti i najcrnji scenariji.

I) Aktuelni bošnjački demokratski izazovi – alarmi su upaljeni
Bošnjaci se u 2016. godine kontinuirano pred delikatnim demokratskim izazovima koji će uveliko determinisati njihovu budućnosti, nalazeći se u prijetećoj presi između najavljenog referenduma u bosanskohercegovačkom manjem entitetu, a koji je nelegalan i brutalno urušava ustavni poredak države BiH, te na perfiran način priprema nestanak države BiH (1), i održavanja stanja demokratskog vakuma u Mostaru gdje se jedino u Evropi Mostarcima onemogućava provođenje lokalnih izbora već osam godina (2). Zašto EU toleriše demokratski vakum na evropskom kontinentu u gradu od preko 100.000 stanovnika? Vjerovatno je to slučaj bez presedana nakon pobjede nad fašizmom na tlu Evrope. Da li će karcinogena praksa demokratskog vakuma metastazirati na tlu Evrope – otvoreno je i uznemirujuće političko pitanje na koje će budućnost dati odgovor, ali je sigurno da politika dvostrukih aršina nikada nije donijelo dobro onima koji su je praktikovali.

Očito je da su godinama tolerisana nezakonita i nehumana djelovanja u BiH pa je došlo do kulminacije i unošenja nemira u javnosti, tako da je pala teška sjenka na predstojeće lokalne izbore, jer su ih otvoreni rušitelji države BiH ekstremnim nacionalističko-separatističkim tenzijama doveli do besmisla. Prakticiranje demokratije u BiH, što treba da je izraz slobodne volje i privilegija slobodnog i otvorenog društva, posljednjih sedmica u bh. društvu transformiše se u javnu moru koja se prijeteći bezobzirno kotrlja prema ambisu anarhije. Kao nikada do sada u funkciju predizbornih igara aktuelizirane se isključive nacionalne tenzije koje se iz dana u dan povećavaju a smanjuje se prostor i vrijeme za njihovo prevazilaženje. Dakle, kao da je višegodišnji pasivan odnos prema narastajućim rušiteljima stabilizacije i progresa u BiH došao do limita – tako da će nužno proizaći reakcije koje će suštinski promjeniti postojeće odnose u BiH. Ko će kako proći u toj isforsiranoj reakciji za očuvanje zakonitosti, integriteta i cjelovitosti države BiH – veoma je neizvjesno jer je 25.septembar faktički markiran kao dan „D“ za njenu opstojnost.

Sa sigurnošću se već može reći – nakon 25.septembra u Bosni i Hercegovini ništa neće biti kao što je bilo – jer neminovno se moraju pokrenuti mehanizmi za očuvanje zakonitosti, integriteta i teritorijalne cjelovitosti države BiH, čiji je ustavni poredak otvoreno i brutalno napadnut nezakonitim referendumom od strane manje bh. entiteta. Faktički, ako nelagalan Referendum bude održan – a država Bosna i Hercegovina NEMOĆNA da ga spriječi i rušitenje ustavnog poretka ne privede pred lice pravde: BiH ulazi u totalnu destabilizaciju gdje se ne mogu isključiti i najcrnji scenariji. Očit je juriš na definitivno uništenje države BiH i njeno brisanje sa karte svijeta – a što nužno povlači posljedicu stradanja Bošnjaka koji bez svoje matične države ulaze u fazu biološkog nestanka, po već poznatim metodama iz nedavne agresije na R BiH, od čega rane još nisu zarasle i sve žrtve pronađene i ukopane.

Dakle, 25.septembar je dan „D“ za državu Bosnu i Hercegovinu, a demokratski izazov prvog reda za Bošnjake. Ako ne budu adektvatno odgovorili – izazova više i neće biti – jer neće više biti ni prilika!

Kako su Bošnjaci dovedeni u totalnu društveno–političku konfuziju i dezorganizaciju? Neko pozvan trebao bi svom narodu to da objasni. Kako to da se položaj Bošnjaka u njihovoj matičnoj državi iz dana u dan pogoršava, pa i tamo gdje se vide neki pomaci na bolje? Kako je postalo moguće u Bosni i Hercegovini ono što nije moguće ni u jednoj državi na svijetu – a to je da oni koji ruše državu to rade javno i uz to se finansiraju iz budžeta te države koju negiraju. To je historijski apsurd koji determinira Evropski kontinent – i uvodi kataklizmični diskurs na svjetsku političku scenu. Bosna i Hercegovina od tog iracinalnog cirkusa trpi kratkoročno stravične posljedice, možda u tome i nestane sa političke karte svijeta, jer kao mala i slaba zemlja, iznurena nehumanim eksperimentoma velikih sila – ne može se odbraniti od destruktivnih vanjskih snaga, a koje će lahko pronaći naopake aktiviste kojima je etika nepoznanica, da provedu mračnjačke naume uništenja jedne države i dovršavanje višestoljetnog genocida nad jednim miroljubivim, talentovanim i plemenitim narodom. Međutim, kakva budućnost očekuje Evropu i svijet bez Bosne i Hercegovine i Bošnjaka u njoj? Svakako da bi se širom otvorila vrata PAKLA – te neizvjesnost koja se nadvila nad BiH prenijela bi se na čovječanstvo, sa izvjesnim krajem u čeljustima apokalipse.

Kreatori svjetske politike svakako da u tom pogledu ne bi trebali da imaju dileme – šta će biti ako bude (referendum) – ali Bošnjacima ne može i ne smije NADA biti strategija, već odlučna i isplanirana aktivnost.

II) Bošnjački društveni interesi
Predpostavka opstanka države Bosne i Hercegovine, a samim tim i Bošnjaka koji čine kičmu te države, jeste konsolidacija državotvorne svijesti i afirmacija naprednih kriterija praktičnog djelovanja koji će stvoriti predpostavke za efikasno djelovanje bošnjačkih predstavnika u strukturama vlasti i društva. U tom pogledu neophodno je učiniti javnim i transparentnim BOŠNJAČKE DRUŠTVENE INTERESE, koji decidno definisani otkloniće dileme šta su prioriteti bošnjačke politike i prema kojim ciljevim se treba usmjeriti u dugoročnom i kratkoročnom smislu. 

Svakako da u sklopu definisanja i rangiranja bošnjačkih društvenih interesa treba da se nađu svi segmenti koji se tiču Bošnjaka u kolektivnom i individualnom kontekstu, te da je neophodno svakodnevno djelovati u svim društvenim sferama u raspoloživim kapacitetima. Međutim, neophodno je usaglasiti temeljne (ili vitalne) bošnjačke interese u konciznoj i lahko preglednoj formi i učinite ih javnim – što će imati višestranu pozitivnu javnu ulogu, te svijest bošnjaka usmjeravati u konstruktivnom pravcu. Spisak može biti i kraći i duži a poredak drugačiji, međutim, neosporno je da bošnjačke društvene interese treba da čine slijedeći faktori:

1) Država Bosna i Hercegovina
2) Ustav
3) Sigurnost
4) Ekonomski prosperitet
5) Socijalna pravda
6) Parlamentarna demokratija
7) Vjerske slobode
8) Tradicija i porodica
9) Jezik, kultura i umjetnost
10) Nauka, obrazovanje i sport
11) Saradnja matice i dijaspore
12) Otvoreno društvo 

Usaglašavanje temeljnih bošnjačkih društvenih interesa prvi je korak ka konsolidaciji zajedničke i općedrštvene platforme, čija implementacija treba da donese harmonizaciju međubošnjačkih odnosa koji bi vodili prosperitetu države Bosne i Hercegovine. 

III) Bošnjačka društvena strategija

Bošnjačko strateško društveno djelovanje treba da je zasnovano na afirmativnim kriterijima i principima koji omogućavaju plansko i funkcionalno organizovanje i praktično djelovanje u postojećim društveno-političkim odnosima u BiH, regionu i svijetu. BiH niti može postati niti funkcionisati izvan međunarodnih odnosa, uvijeta i konteksta. Isto tako unapređenje međubošnjaškog dijaloga temeljno opredjeljenje koje je neophodno institucionalizirati da bi se uspješno definisalo i praktično djelovalo na njihovoj realizaciji. Svjesni značaja stratečkog djelovanja Bošnjaci treba da usaglase sadržaj strateškog djelovanja, a što nužno treba da bude u slijedećim okvirima koji su podložni racionalnoj nadogradnji:

1. Očuvanje i jačanje države Bosne i Hercegovine.
2. Afirmacija Sarajeva kao političkog, ekonomskog, kulturnog i ontološkog centra Bošnjaka.
3. Konsolidacija bošnjačkih nacionalnih institucija.
4. Jedinstvena globalna koordinacija bošnjaka (npr. Bošnjačka konferencija).
5. Afirmacija principi i kriteriji koji omogućavaju općedruštveni prosperitet Bošnjaka.
6. Usvajanje i poštovanje uzoritih međunarodnih demokratskih principa društvene prakse.

Naravno da sveopće društveno bošnjačko jedinstvo u praksi predstavlja utopiju i nije moguće provesti, kao što je realnost i kod drugih naroda, međutim, drugi narodi nisu taoci suženih programa i uskogrudih lidera kojima nedostaje vizija i iskreno opredjeljenje da se na racionalnim osnovu organizovano i planski artikulišu i afirmišu etnički/nacionalni interesi u općedruštvenom funkcionalnom modalitetu. 

Na oblikovanju i afirmaciji bošnjačke društvene strategije treba da radi struka koja će na racionalnim osnovama artikulisati i definisati općedruštvene bošnjačke interese, rasterećena uticaja ideoloških i uskointeresnih grupacija.

Bošnjački intelaktualci koji osjećaju patriotsku obavezu da svoje umne, duhovne i kreativne potencijale stave u funkciju prosperiteta svoga naroda i svoje domovine imaju delikatan zadatak u kontaminiranom javnom prostoru u kome djeluju Bošnjaci, da sruše iracinalne zidove koji su duboko podijelili Bošnjake međusobno, a zbog čega su postali slabi i marginalni na međunarodnoj sceni. Bošnjaci treba da budu svjesni da se danas nalaze u nezavidnoj situaciji na unutrašnjem i vanjskom planu u pogledu političkog, ekonomskog, kulturološkog, sportskog, umjetničkog, naučnog, tehnološkog, privrednog, ekonomskog, finasijskog i svakog drugog društveng i duhovnog segmenta – primarno iz razloga međubošnjakih konfrontacija, koje kreću od sitnica i neznatnih razloga i povoda da kroz izacionalan i netolerantan međubošnjački dijalog i neprimjerenu praksu dobija razmjere koje čine destrukciju u sferi duha i materije. Zabrinjavajuće su razmjere bošnjačke samodestrukcije – te je neophodno naći modalitet da se uspješno zaštitimo sami od sebe, a što podrazumjeva iskren i samokritički međusobni odnos utemeljen na respektu i dobronamjernosti.

Dakle, pred Bošnjacima su delikatni demokratski izazovi na koja se trebaju dati odgovori kao harmoniziran kolektiv, kao usaglašeno društvo, kao narod koji ima konsolidiranu etničku, društvenu i državotvornu svijest. Sve dok se javno i primjereno ne manifestuje usklađenost riječi i djela koja privoljuju respekt na unutardržavnom i međunarodnom planu – Bošnjaci maraju biti svjesni da će im se prava smanjivati a obaveze povećavati, sa epilogom u dužničkom ropstvu gdje su reducirane mogućnosti samoispoljavanja i korištenja resursa i potencijalno koji realno stoje na raspolaganju, a koji neće moći biti stavljeni u funkciju prosperiteta iz brojnih razloga – bilo da se nalaze u matici ili dijaspori.

Mekka, 29.8.2016. godine

Izvor; http://www.bosnjaci.net/prilog.php?pid=59795

 

Kontaktirajte nas

Glavni ured Sarajevo

71000 Sarajevo, Titova 7
Bosna i Hercegovina
+387 33 222 886
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.