O nama

 

Na osnovu člana 7.,19. , 23.  i 52. Statuta Udruženja „Kongres Bošnjaka svijeta u BiH”,   te člana     10. , 12. i 43.  Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 32/01),  Skupština Udruženja “Kongres Bošnjaka svijeta u Bosni i Hercegovini”, održana 16. 07 .2016.godine u Sarajevu, donijela je odluku o izmjenama i dopunama postojećeg Statuta br.UP 08-07-1-2229/12 od 12.12.2012 god., registrovanog kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine,  te je usvojila  slijedeći integralni tekst Statuta koji glasi:

S T A T U T

KONGRESA BOŠNJAKA SVIJETA

 

I - OPĆE ODREDBE

ČLAN 1

U cilju sveopćeg razvoja i napretka Bošnjaka na globalnom nivou, jačanju nacionalne svijesti, boljeg povezivanja i komunikacije bošnjačkih organizacija i institucija sa odgovarajućim institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), radi profiliranja, promoviranja i zaštite prava i interesa prognanih i raseljenih Bošnjaka te u cilju jačanja položaja Bošnjaka u državama u kojima su oni autohton i/ili manjinski narod, na Osnivačkoj Skupštini 2011. godine u Sarajevu osnovan je  Kongres Bošnjaka svijeta (u daljem tekstu: KBS).

 ČLAN 2

KBS je neprofitna, nevladina, nestranačka i autonomna organizacija Bošnjaka nastanjenih u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Prioritetan zadatak KBS je da u saradnji sa drugim relevantnim bošnjačkim organizacijama i institucijama promovira, razvija i unaprijeđuje sve temeljne vrijednosti i posebnosti bošnjačkog nacionalnog bića, štiti interese i prava svih Bošnjaka, te pomaže u zaštiti interesa cjelovite, jedinstvene, suverene, demokratske i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine.

 ČLAN 3

 Ovim Statutom, u skladu sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine  („Službeni glasnik BiH“, broj 32/01) uređuje se slijedeće:

 

 • opće odredbe
 • principi osnivanja i djelovanja KBS;
 • naziv , skraćeni naziv i sjedište KBS;
 • ciljevi KBS;
 • postupak za primanje i isključivanje članstva;
 • organi udruženja, odnosno način na koji se biraju, ovlašćenja koja imaju, kao i način donošenja odluka u okviru organa KBS;
 • finansiranje i imovina KBS,   i
 • uvjeti za spajanje, pripajanje, razdvajanje, transformaciju i prestanak rada Udruženja.

 

II - PRINCIPI OSNIVANJA I DJELOVANJA KBS

 ČLAN 4

KBS ima svojstvo pravnog lica koje stiče danom upisa u registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, shodno članu 26. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 32/01).

ČLAN 5

KBS se osniva i djelovati će na principima slobode, demokracije i otvorenosti, što je i osnova okupljanja i djelovanja njegovih članova.

Princip jedinstva se oslikava kroz zajedničko, tradicionalno, ime Bošnjak, koje je etničko ime naroda kojem pripadamo, kroz bosanski jezik kao kodifikovanu jezičku normu, kroz zajedničku historiju, tradiciju, kulturu i običaje, te kroz sva pozitivna etička načela našeg duhovnog bića .

Princip univerzalnih ljudskih prava i sloboda, jer smo privrženi načelima iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i slobodama.

Princip solidarnosti je jedna od temeljnih odrednica djelovanja KBS.

Princip dobrovoljnosti, jer KBS predstavlja asocijaciju slobodno udruženih organizacija i pojedinaca Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta, objedinjenih gore navedenim principima i načelima.

Članovi KBS su odlučni da promoviraju i realiziraju ove principe kao osnov svog djelovanja.

 ČLAN 6

Rad KBS i njegovih organa je javan.

 U cilju transparentnog djelovanja i informiranja šire javnosti KBS može izdavati publikacije, uspostaviti internet stranicu, te koristiti i druga raspoloživa medijska sredstva u skladu sa Zakonom.

ČLAN 7

 KBS može surađivati sa srodnim organizacijama u BiH i inostranstvu čije je djelovanje u skladu sa njegovim programskim načelima i ciljevima.

 ČLAN 8

KBS ima svoj znak i pečat.

Izgled, sadržaj i upotreba znaka i pečata reguliraju se posebnom odlukom Upravnog odbora.

 

III - NAZIV I SJEDIŠTE KBS

ČLAN 9

 

Puni naziv Udruženja na bosanskom jeziku je:  Udruženje “Kongres Bošnjaka svijeta”.

Puni naziv Udruženja na hrvatskom jeziku je:  Udruga “Kongres Bošnjaka svijeta”.

Пуни назив Удружења на спском језику је:  УдружењеКонгрес Бошњака свијета”.

Skraćeni naziv Udruženja na bosanskom jeziku je:    Udruženje “KBS”.

Skraćeni naziv Udruženja na hrvatskom jeziku je:     Udruga “KBS”.

Скраћени назив Удружења на спском  језику је:  УдружењеКБC”.

 

Puni naziv Udruženja na engleskom jeziku je “World Congress of Bosniaks”.

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku je “WCB”

 ČLAN 10

 Sjedište KBS je u Sarajevu, ul.  Maršala Tita 7, Bosna i Hercegovina.

 U cilju efikasnijeg funkcionisanja i ostvarenja ciljeva, KBS može osnovati svoje kancelarije, predstavništva  i /ili podružnice širom svijeta gdje su obezbijeđeni neophodni uvjeti za njihov rad, a u skladu sa zakonskim propisima svake pojedine zemlje.

 Na prijedlog Upravnog odbora, Glavni odbor KBS donosi odluku o uspostavljanju i načinu funkcionisanja kancelarija iz prethodnog stava, što će biti regulisano posebnim pravilnikom kojeg donosi navedeni organ.

 IV - CILJEVI KBS

ČLAN 11

 Ciljevi KBS su slijedeći:

 

 • doprinijeti očuvanju i razvoju BiH kao cjelovite, demokratske, pluralističke, parlamentarne i civilizirane države u kojoj će se poštivati sva međunarodnim konvencijama zagarantirana prava;
 • zaštititi prava i interese Bošnjaka u državama u kojima su oni autohtoni i/ili manjinski narod, te u državama u kojima Bošnjaci predstavljaju ekonomsku, prognaničku i iseljeničku emigraciju;
 • institucionalno povezivati organizacije koje okupljaju Bošnjake u matici i širom svijeta;
 • povezivati institucije/organizacije koje okupljaju Bošnjake širom svijeta sa relevantnim  institucijama matice BiH;
 • izraditi elektronske baze podataka o svim bošnjačkim institucijama/organizacijama širom svijeta koje prihvate udruživanje u KBS i zajedničko institucionalno djelovanje putem KBS
 • pružati punu podršku i učestvovati u izradi Nacionalnog programa Bošnjaka;
 • inzistirati na inicijativi i davanju podrške nadležnim državnim institucijama za pokretanje kolektivne tužbe pred nadležnim međunarodnim pravosudnim institucijama za nadoknadu nematerijalnih i materijalnih šteta žrtvama zločina genocida i drugih zločina  zabranjenih međunarodnim javnim pravom, na teritoriji BiH i susjednih država,počinjenih u periodu od 1992. do 1995. godine, protiv pasivno legitimiranih subjekata  odgovornih za zločine u navedenom periodu;
 • osnovati globalnu Poslovnu asocijaciju KBS za povezivanje i ekonomsku suradnju sa privrednicima i Investicioni fond KBS za ulaganje u ekonomiju BiH i države regiona;
 • inzistirati na kreiranju modela za postizanje i obezbijeđivanje povoljnijih uvjeta za aktivnu participaciju Bošnjaka širom svijeta u izborima u Bosni i Hercegovini i susjednim državama, na svim nivoima;
 • osnovati Omladinsku asocijaciju KBS koja će udružiti i organizirati mlade i školovane Bošnjake u cilju aktivnog angažiranja u raznim oblastima kako bi se pružila neophodna pomoć Bošnjacima i BiH te animiranju institucija i organizacija u svojim sredinama na pitanjima od značaja za status Bošnjaka, zbivanja u Bosni i Hercegovini i okruženju;
 • koordinirati, na globalnom nivou, djelatnosti od značaja za artikulaciju, promoviranje i zaštitu prava i interesa bošnjačkog narodnosnog korpusa, njegove etničke posebnosti i jedinstvene, cjelovite, suverene, demokratske i prosperitetne države Bosne i Hercegovine;
 • podsticati maksimalno angažiranje svih političkih i pravnih subjekata za stvaranje uvjeta za povratak prognanih Bošnjaka na svoja vjekovna ognjišta;
 • raditi na njegovanju, očuvanju i razvijanju tradicionalnih vrijednosti, kulture i običaja u multikulturnoj, multinacionalnoj i multireligijskoj BiH kao i među Bošnjacima širom svijeta;
 • razvijati i jačati nacionalne osjećaje kao garanciju za očuvanje osnovnih obilježja bošnjačkog naroda, historije i kulture, te unaprijeđenja naših zajedničkih interesa i jedinstva u suverenoj, međunarodno priznatoj i nezavisnoj državi BiH i širom svijeta;
 • kreirati i razvijati uvjete za postizanje međunacionalnog povjerenja i uspostaviti dobrosusjedske odnose sa svim zemljama a posebno onim u kojima žive Bošnjaci;
 • podržavati i sprovoditi projekte koji afirmišu kulturu, istoriju i tradiciju i sport Bošnjaka;
 • osnovati lobističke grupe i lobirati za ostvarivanje nacionalnih interesa Bošnjaka, ma gdje se nalazili;
 • promovirati snažnije učešće žena i mladih u svim organima i aktivnostima KBS,   i
 • pokretati i/ili sprovoditi i druge akcije od globalnog značaja za sve Bošnjake i maticu BiH.

 ČLAN 12

 Utvrđene ciljeve Udruženje ostvaruje na način definiran Zakonom, ovim Statutom i drugim općim i posebnim aktima Udruženja.

 U ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje neće prikupljati sredstva iz izvora namijenjenih za finansiranje političkih partija.

 

V - ČLANSTVO

 ČLAN 13

Članstvo u KBS je dobrovoljno.

 ČLAN 14

Članstvo u KBS može biti kolektivno i/ili pojedinačno.

 ČLAN 15

 Osnivači su organizacije i pojedinci koji su registrovani, akreditovani i uzeli su učešća u radu Osnivačke skupštine KBS.

 Osnivači stiču svojstvo člana KBS danom registracije Udruženja.

ČLAN 16

 Članovi KBS mogu biti pravna i fizička lica koja prihvataju Statut KBS i programska načela i ciljeve KBS, a u skladu sa općim uvjetima predviđenim zakonom i/ ili odgovarajućim odlukama i aktima KBS  o prijemu u članstvo.

 Izabrani članovi u organe KBS ne mogu istovremeno biti članovi predsjedništava, upravnih ili glavnih odbora bilo koje političke partije, niti se istovremeno kandidirati na izborima.

 U slučaju da dođe do takve situacije, odmah po saznanju, taj član (članovi) je dužan podnijeti zahtjev za razrješenje sa određene funkcije u organu KBS zbog mogućeg sukoba interesa, čime mu članstvo u KBS ne prestaje.

ČLAN 17

 Detaljna procedura za podnošenje zahtjeva za članstvo u KBS se regulira Pravilnikom o prijemu u članstvo i prestanku članstva u KBS koji donosi Glavni odbor, na prijedlog Upravnog odbora.

ČLAN 18

Za sve kolektivne i pojedinačne članove KBS  vodit će se elektronski evidencijski karton na kojem će biti upisani podaci o članu i potvrda o plaćenoj godišnjoj članarini, što će detaljnije regulisati Pravilnik o prijemu  u članstvo i prestanku članstva u KBS.

Pojedinačni članovi KBS mogu biti sva fizička lica koja prihvate akte i ciljeve KBS i redovno plaćaju članarinu bez obzira na prebivalište, boravište, dob i političku orijentaciju.

Visinu članarine utvrđuje Glavni odbor, na prijedlog Upravnog odbora KBS.

 ČLAN 19

 Članovi KBS, imaju, između ostalog, prava i obaveze da:

 • biraju i budu birani;
 • aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva KBS;
 • budu informirani o radu KBS i njegovih organa;
 • preko svojih predstavnika učestvuju u radu organa KBS;
 • predlažu kandidate u članstvo Skupštine i drugih organa KBS i vrše njihov opoziv;
 • djeluju i rade u skladu sa Statutom i drugim aktima KBS;
 • provode odluke organa KBS;
 • čuvaju i unaprijeđuju ugled KBS i
 • uredno plaćaju utvrđenu članarinu, ostvaruju druga prava i dužnosti utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Udruženja.

ČLAN 20

Članstvo u KBS prestaje:

 • istupom na vlastiti zahtjev;
 • neplaćanjem propisane članarine duže od godinu dana;
 • isključenjem zbog djelovanja suprotnog Statutu i Programu KBS i
 • smrću pojedinačnog člana, ili prestankom djelovanja kolektivnog člana u skladu sa Zakonom.

ČLAN 21

Član Udruženja može sam istupiti iz članstva o čemu pisano obavještenje - zahtjev o istupanju podnosi Upravnom odboru.

U slučaju neplaćanja propisane članarine duže od godinu dana, GO na prijedlog UO KBS donosi prvo opomenu, a ako to ne dadne rezultat, donosi odluku o isključenju takvog člana.

Član Udruženja može biti isključen odlukom Glavnog odbora, a na obrazloženi prijedlog Upravnog odbora, ukoliko se utvrdi da član Udruženja postupa suprotno ciljevima Udruženja i njegovim normativnim aktima ili svojom aktivnošću nanosi štetu ugledu Udruženja, ili je neopravdano odsutan tri mjeseca iz aktivnosti organa KBS u koji je izabran.

Prije donošenja odluke o isključenju član Udruženja mora biti obaviješten o prijedlogu za isključenje, kao i razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.

Članu Udruženja se mora ostaviti rok od mjesec dana za izjašnjenje o pokrenutom postupku za isključenje iz Udruženja.

 ČLAN 22

Kongres Bošnjaka svijeta može imati i počasne članove. 

Počasni članovi mogu biti istaknuti pojedinci koji su svojim radom i djelovanjem dali izuzetan doprinos afirmiranju Bošnjaka i Bosne i Hercegovine. 

Počasni članovi se imenuju u skladu sa „Kriterijima za izbor počasnih članova KBS” koji na prijedlog Upravnog odbora donosi Glavni odbor. 

Počasne članove imenuje Glavni odbor na prijedlog Upravnog odbora. 

Prijedlozi se mogu utvrđivati i na inicijativu članova i organa KBS.

 

VI - ORGANI UDRUŽENJA

ČLAN 23

 Organi Udruženja su:

·       Skupština

·       Glavni odbor      (u daljem tekstu: GO)

·       Upravni odbor   (u daljem tekstu: UO)

·       Nadzorni odbor (u daljem tekstu: NO)

 

VI 1.- SKUPŠTINA

ČLAN 24

Skupština KBS je najviši organ upravljanja i čine je samo ovlašteni delegati registrovanih članova; 

Skupština se saziva jednom u dvije godine, a po potrebi na prijedlog 2/3 ovlaštenih delegata registrovanih članova može i ranije; 

Poziv sa predloženim dnevnim redom Skupštine, pisanim materijalima za pojedine tačke dnevnog reda, mjestom i terminom održavanja sjednice, dostavljaju se elektronskom poštom ovlaštenim delegatima najmanje 30 dana prije održavanja iste. 

Delegati najkasnije 20 dana prije sjednice Skupštine mogu dostaviti svoje primjedbe i dopune predloženog dnevnog reda kao i amandmane na ostale dostavljene materijale u Glavni ured KBS. 

Mandat članova Skupštine traje četiri godine. 

Broj delegata za Skupštinu se određuje na osnovu Odluke o broju, kriterijima i načinu izbora delegata Skupštine KBS koju donosi GO na prijedlog UO najkasnije tri mjeseca prije održavanja Skupštine.

Prilikom određivanja broja delegata – članova Skupštine treba, između ostalog, voditi računa o recipročnoj zastupljenosti registrovanih članova u KBS.

Pored Odluke iz prethodnih stavova, GO na prijedlog UO najkasnije dva mjeseca prije održavanja Skupštine donosi odluku o kotizaciji i drugim pitanjima od značaja za rad Skupštine.

 ČLAN 25

Nadležnosti Skupštine KBS:

 

 • usvaja Poslovnik o radu Skupštine KBS;
 • usvaja Statut KBS, te njegove izmjene i dopune;
 • bira i razrješava članove Glavnog odbora i Upravnog odbora;
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora KBS;
 • bira radno predsjedništvo koje je privremeno radno tijelo i koje se bira na svakom skupštinskom zasijedanju ponaosob (radno predsjedništvo čine: predsjedavajući,  zamjenik predsjedavajućeg, sekretar Skupštine te još 3 člana ); 
 • bira i razriješava predsjednika i dva potpredsjednika KBS koji ne mogu biti iz iste regionalne koordinacije, a koji su ujedno i predsjednik i potpredsjednici UO KBS, od kojih je jedan obavezno iz BiH  ili zemalja u okruženju;
 • bira i razriješava predsjednika GO i tri potpredsjednika GO od kojih je jedan obavezno iz BiH;

·         usvaja Program rada i finansijski plan KBS;

 • usvaja izvještaje koje podnose Glavni odbor, Upravni odbor i Nadzorni odbor.  
 • donosi i usvaja deklaracije, rezolucije i ostala odgovarajuća dokumenata u skladu sa usvojenim Programom rada KBS ;
 • imenuje počasne članove KBS, i
 • donosi odluke o mogućem spajanju, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada KBS, kao i drugim statusnim promjenama, u skladu sa Zakonom.

 

Odlučivanje na Skupštini

 ČLAN 26

 Skupština KBS odlučuje prostom većinom glasova prisutnih ovlaštenih delegata – registrovanih članova KBS. 

Pravo glasa imaju samo oni članovi koji su do početka Skupštine izmirili sve finansijske obaveze propisane Statutom i ostalim pratećim aktima i odlukama KBS. 

Kvorum za održavanje Skupštine je 50% + 1 od svih  ovlaštenih delegata – registrovanih članova KBS.

 ČLAN 27  

Odlučivanje u Skupštini vrši se glasanjem delegata Skupštine KBS.

Glasanje se vrši dizanjem ruke izjašnjavajući se «ZA»,  «PROTIV» ili «SUZDRŽAN». 

Prilikom izbora članova organa KBS (Glavni, Upravni i Nadzorni odbor),  glasanje se u pravilu vrši tajno putem glasačkih listića koji treba da sadrže sve neophodne podatke o predloženim kandidatima.

 ČLAN 28  

Smatra se izglasanim prijedlog koji je usvojen većinom glasova prisutnih članova Skupštine, odnosno većinom glasačkih listića. 

U slučaju da se ne postigne dogovor, utvrđuje se novi prijedlog i glasanje se obavlja po prethodnom postupku.   

ČLAN 29  

Ako o nekom pitanju ima više prijedloga,  o svakom se glasa odvojeno. 

Prvo se glasa o prijedlogu koje najmanje odstupa od predloženog rješenja, i po tom kriteriju, dalje o ostalim prijedlozima.

ČLAN 30

Poslije završenog glasanja, Predsjednik radnog predsjedništva Skupštine utvrđuje rezultat glasanja i na osnovu toga objavljuje da li je prijedlog o kome se glasalo usvojen ili odbijen.  

Predsjednik radnog predsjedništva Skupštine zaključuje sjednicu kada utvrdi da je dnevni red iscrpljen.

 ČLAN 31

Zasjedanje Skupštine može biti redovno i vanredno. 

Redovna Skupština se održava jednom u dvije godine, saziva je Predsjednik GO KBS u dogovoru sa Potpredsjednicima ili na zahtjev  najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Skupštine KBS, i ona  ima karakter izvještajno -programske Skupštine. 

Svake četiri godine održava se izborna Skupština. 

Vanredna Skupština se održava po potrebi ili kada to u pisanoj formi zatraži:

 ·         predsjednik GO i najmanje 1/3 članova GO KBS

·         predsjednik UO i najmanje 1/3 članova UO KBS, ili

·         1/3 svih ovlaštenih delegata registrovanih članova KBS.   

 Odluku o sazivanju vanredne Skupštine donosi predsjednik KBS u saglasnosti sa GO i UO KBS.

ČLAN 32

Bliže odredbe o načinu rada Skupštine, glasanja, odlučivanja, zakazivanja sjednica, vođenja zapisnika i drugim pitanjima od značaja za rad Skupštine, uređuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

 

VI 2.- GLAVNI ODBOR

ČLAN 33

 Glavni odbor KBS (GO) je najviši organ KBS između dva zasjedanja Skupštine. 

GO ima 15 članova. GO čine Predsjednik, tri potpredsjednika, od kojih je jedan obavezno iz BiH, i 11 članova koje bira i razrješava Skupština KBS. 

GO ima Predsjedništvo GO KBS koga čine Predsjednik i tri potpredsjednika GO, predsjednik i dva potpredsjednika UO,  Generalni sekretar i Direktor financija. 

U slučaju opoziva, ostavke i/ili smrti već izabranog člana GO, kompetencije oko izbora i kooptiranja novog člana, između dva zasjedanja Skupštine, preuzima GO u skladu sa Pravilnikom o radu GO KBS. 

Broj članova Glavnog odbora nije fiksan i može se proširivati ili smanjivati u zavisnosti od broja zemalja i regija iz kojih se novi članovi budu priključivali u KBS, vodeći pri tome računa o regionalnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova GO KBS. 

Skupština KBS će donijeti Odluku o broju, kriterijima, načinu i izboru članova Glavnog odbora. 

Mandat članova GO traje četiri godine.  Isti članovi mogu biti kandidovani za ponovni izbor, ali mogu biti izabrani za člana GO najviše dva puta.

 ČLAN 34

 Prvi saziv GO je dužan da izradi i usvoji Pravilnik o svom radu u roku od osam mjeseci nakon održavanja Osnivačke skupštine. Pravilnikom će se regulirati sva pitanja od značaja za rad GO sa obavezom implementacije odredaba ovog Statuta koje se odnose na GO KBS.

 ČLAN 35

 Nadležnosti GO su slijedeće:

 

 • donosi i usvaja Poslovnik o radu GO KBS
 • stara se o ostvarivanju ciljeva KBS utvrđenih ovim Statutom, odlukama i dokumentima Skupštine te planovima rada KBS;
 • razmatra  i usvaja  plan rada i finansijski plan KBS;
 • razmatra  i usvaja  izvještaj  o radu i finansijski  izvještaj;
 • bira  i razrješava  Generalnog sekretara KBS;
 • imenuje Direktora finansija;
 • utvrđuje prijedlog  Statuta KBS, te prijedloge njegovih izmjena i dopuna, a na prijedlog Upravnog odbora KBS;
 • razmatra  i usvaja  Pravilnik  o finansijskom poslovanju, na prijedlog Upravnog odbora KBS;
 • donosi odluke o osnivanju pravnog lica, poslovne asocijacije i/ili investicijskog fonda KBS;
 • donosi odluke o formiranju ureda/kancelarija KBS ili drugih organizacionih oblika u BiH i inostranstvu u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
 • prati  realizaciju različitih aktivnosti KBS;
 • utvrđuje prijedloge deklaracija, rezolucija, te drugih odgovarajućih dokumenata za Skupštinu, a na prijedlog UO;
 • predlaže počasne članove KBS,  i
 • obavlja  i druge aktivnosti od značaja za provođenje djelatnosti KBS utvrđenih ovim Statutom, odlukama Skupštine i drugim odgovarajućim dokumentima a koje nisu u nadležnosti nekog drugog organa.

 

VI 2 - a. PREDSJEDNIK GO KBS

ČLAN 36

 Predsjednik GO, uz pomoć Generalnog sekretara, zakazuje sjednice GO i utvrđuje prijedlog dnevnog reda. 

Sjednice GO održavaju se najmanje jednom u šest mjeseci putem telefonskih konferencija, a jednom godišnje neposredno, ako se za to prethodno pribavi suglasnost natpolovične većine članova GO. 

U slučaju nepostajanja suglasnosti iz prethodnog stava, neposredne sjednice GO održavaju se svake druge godine. 

Glavni odbor punovažno radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova GO. 

Sjednicom Glavnog odbora predsjedava predsjednik, a u njegovoj spriječenosti ili odsustvu, jedan od potpredsjednika na osnovu dogovora na sjednici. 

Na sjednicama se odlučuje prostom, natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja prisutnih članova. 

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika / predsjedavajućeg je odlučujući. 

Na sjednicama se obavezno vodi zapisnik, kojeg vodi zapisničar, koji se bira na samoj sjednici, i dostavlja ga Generalnom sekretaru, a on članovima GO u roku od 10 dana od dana održavanja sjednice. 

U svim slučajevim gdje je tehnički moguće, obezbijeđuje se i tonski zapis sa sjednice.

ČLAN 37

 GO može imenovati stalne i/ili povremene komisije, koordinacione odbore, savjete i druga tijela koji će doprinositi ostvarivanju ciljeva KBS. 

Navedena tijela u prethodnom stavu ovog člana će se formirati odlukom GO, a na osnovu Poslovnika o radu GO, i / ili na prijedlog UO KBS.

 

VI 3.- UPRAVNI ODBOR

ČLAN 38

 Upravni odbor KBS (UO) je upravni i izvršni organ KBS. 

UO broji  11 (jedanaest) članova koji se biraju iz reda članova Skupštine KBS. 

UO čine predsjednik, dva  potpredsjednika, generalni sekretar, direktor finansija  i još 6 članova iz reda registrovanih  članova KBS. 

UO ima Kolegij UO KBS koga čine predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar i direktor finansija. Sve odluke koje donese Kolegij moraju biti  potvrđene na narednoj sjednici UO. 

Mandat članova UO je četiri godine. Isti članovi mogu biti kandidovani za ponovni izbor, ali mogu biti izabrani za člana UO najviše dva puta.

 ČLAN 39

Upravni odbor:

 

 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • priprema i saziva sjednice Skupštine KBS;
 • priprema i realizuje godišnji plan rada i godišnji finansijski plan KBS;
 • priprema i realizuje godišnje izvještaje o radu i finansijske izvještaje KBS;
 • izrađuje prijedlog i donosi Pravilnik o finansijskom poslovanju KBS;
 • izrađuje prijedloge i donosi odluke o usvajanju i svih drugih potrebnih Pravilnika a koji nisu stavljeni u nadležnost nekog drugog organa KBS;
 • zajedno sa drugim organima KBS obezbjeđuje finansijska sredstva, tehničke, prostorne i druge uvjete za rad KBS;
 • priprema prijedloge deklaracija, rezolucija, te drugih odgovarajućih dokumenata u skladu sa usvojenim Planom i programom rada KBS te ukazanim potrebama;
 • formira radne i stručne grupe za obavljanje posebnih zadataka od interesa za rad i djelovanje KBS, a koje će biti za svoj rad odgovorne UO;
 • izvršava odluke i provodi stavove Skupštine i GO KBS;
 • utvrđuje nacrte odluka i drugih akata koje donosi GO u okviru svojih ovlaštenja;
 • na prijedlog predsjednika ili drugog člana  UO, imenuje voditelje kancelarija KBS
 • vrši operacionalizaciju programskih zadataka KBS;
 • vodi brigu i raspolaže sredstvima i imovinom KBS u skladu sa Statutom i drugim općim aktima KBS;
 • prati realiziranje finansijskog plana i
 • ima i druge nadležnosti utvrđene Statutom i drugim općim aktima.

ČLAN 40

 Poslovnikom o radu koji donosi  UO, bliže se uređuje način rada i odlučivanja, sazivanje sjednica, vođenje zapisnika i druga pitanja od značaja za rad UO KBS.

 VI 3 – a. PREDSJEDNIK KBS – PREDSJEDNIK UO KBS

 ČLAN 41

 Predsjednik KBS – Predsjednik UO KBS  (u daljem tekstu: Predsjednik KBS)  se bira na Izbornoj skupštini KBS. 

Mandat Predsjednika KBS traje četiri godine sa mogućnošću da se ponovo kandiduje i u redovnoj izbornoj proceduri bude izabran i u narednom mandatu. Predsjednik KBS može biti izabran na tu funkciju najviše dva puta. 

Predsjednik KBS je po funkciji i Predsjednik UO KBS.

 Predsjednik KBS:

 

 • predstavlja i zastupa KBS;
 • saziva sjednice i učestvuje u radu UO, te učestvuje u radu GO, sa pravom glasa;
 • odgovoran je za poštivanje i primjenu Statuta KBS, kao i poštivanje odgovarajućih zakona u radu KBS;
 • upravlja svim aktivnostima KBS i odgovoran je za sprovođenje usvojenih programa, odluka i drugih akata KBS;
 • pokreće pred organima KBS pitanja od važnosti za KBS i ostvarenje njegovih programskih ciljeva;
 • koordinira rad svih organa KBS i brine o sprovođenju usvojenih odluka, zaključaka i drugih akata;
 • otvara i vodi Skupštinu do izbora radnog predsjedništva;
 • podnosi izvještaje o svom radu UO, GO i Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • podnosi finansijski izvještaj o radu UO, GO i Skupštini na razmatranje i usvajanje,  i
 • obavlja druge poslove koje mu povjere Skupština, GO i UO.

 U slučaju da dođe do situacije predviđene u članu 20. ovog Statuta, ili do privremene spriječenosti ili onemogućenosti da iz bilo kojih razloga obavlja svoju funkciju ili da podnese ostavku na istu, predsjednika KBS mijenja jedan od potpredsjednika na osnovu dogovora u okviru Upravnog odbora i usvojene odluke Glavnog odbora KBS kao najvišeg organa između dvije sjednice Skupštine, a najduže do prve naredne sjednice Skupštine koja će donijeti konačnu odluku o tom pitanju. 

Potpredsjednici KBS su po funkciji i potpredsjednici UO.

 VI 3 – b. GENERALNI SEKRETAR KBS

ČLAN 42

 Generalnog sekretara KBS bira GO. 

U prvom sazivu, Generalnog sekretara bira Osnivačka Skupština KBS. 

Mandat Generalnog sekretara traje četiri godine, sa mogućnošću da se ponovo kandidira i u redovnoj izbornoj proceduri bude izabran i u narednom mandatu.

Generalni sekretar KBS može biti izabran na tu poziciju najviše dva puta.

 Generalni sekretar KBS:

 

 • pomaže predsjedniku i potpredsjednicima KBS,  te predsjedniku i potpredsjednicima GO u organiziranju i koordiniranju njihovog rada;
 • pomaže predsjedniku i potpredsjednicima UO i GO u pripremanju i sazivanju sjednica, izvršavanju odluka i drugih akata;
 • stara se o zakonitosti rada KBS;
 • pomaže u uspostavljanju, rukovodi radom i poslovanjem kancelarija/predstavništava KBS širom svijeta;
 • vodi računa o transparentnom izboru potrebnih stručnih kadrova za urede KBS i njihovoj                eventualnoj edukaciji tokom rada;
 • vodi računa o realizaciji planiranih i usvojenih aktivnosti;
 • stara se da neophodna stručna i tehnička podrška bude pružena tokom rada svih organa koji se formiraju         i operativno djeluju u skladu sa Statutom i drugim aktima KBS;
 • obavještava javnost o radu KBS;
 • vodi stalnu brigu o arhivi i pravilnom arhiviranju svih materijala i akata koji se odnose na KBS i u skladu s tim donosi odgovarajuće odluke i
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, GO i UO KBS.

 

VI 3 – c. DIREKTOR  FINANSIJA  KBS

ČLAN 43

 Direktora finansija KBS imenuje GO KBS. 

U prvom sazivu, direktora finansija  imenuje osnivačka Skupština KBS. 

Direktora finansija KBS imenuje GO KBS na prijedlog UO KBS, i on mora biti punopravni član KBS.

 

Direktor finansija KBS:

 

 • zajedno sa Generalnim sekretarom, te GO i UO KBS osigurava priliv potrebnih   finansijskih sredstava za rad KBS i njihovo namjensko trošenje u skladu sa usvojenim finansijskim planom KBS;
 • u saradnji sa Predsjednikom KBS i Generalnim sekretarom, priprema finansijske planove i finansijske izvještaje i prijedloge drugih akata koji reguliraju ovu oblast,
 • odgovoran je za zakonito finansijsko poslovanje KBS,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri UO KBS.

 

VI 4.-  NADZORNI ODBOR

ČLAN 44

 Za praćenje zakonitosti i ispravnosti materijalno - finansijskog poslovanja KBS, Skupština bira Nadzorni odbor (NO) iz reda svojih članova. 

NO ima 5 (pet) članova i bira se na Izbornoj skupštini KBS. 

Mandat članovima NO traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. 

Članovi NO KBS mogu biti izabrani na tu poziciju najviše dva puta. 

Članovi GO i UO KBS ne mogu biti članovi NO. 

Izabrani članovi NO biraju između sebe predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara odmah po završetku Skupštine na posebnoj sjednici NO. 

NO radi u skladu sa Poslovnikom o radu NO i odredbama ovog Statuta. 

Prvi saziv NO je dužan da izradi i usvoji Poslovnik o radu No u roku od osam (8) mjeseci nakon održavanja osnivačke Skupštine KBS. 

NO svoje sjednice održava putem telefonskih konferencija po potrebi, a najmanje jednom u dvije godine neposredno (u periodu održavanja Skupštine). 

Nadzorni odbor je dužan svake godine sačiniti izvještaj o svom radu i dostaviti ga Skupštini (odnosno GO) na razmatranje i usvajanje.

 

VII - FINANSIRANJE  I  IMOVINA  KBS

ČLAN 45

 Obezbjeđenje finansijskih sredstava za rad KBS dužnost je UO KBS koji je odgovoran  da svake godine sačini finansijski plan KBS i finansijski izvještaj.

 ČLAN 46

Prihodi udruženja mogu uključivati sljedeće:

a)    članarinu i delegatske kotizacije,  

b)  dobrovoljne priloge i poklone javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, kako inostranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;                                

c)   sponzorstva i donacije iz BiH i inostranstva;

d)  državne subvencije i ugovore sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim osobama, kako domaćim tako i inostranim;

e) prihod od dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda;

f) prihod stečen kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti udruženja kako je određeno Statutom, i

g)  drugi načini a u skladu sa važećim zakonskim propisima. 

Dio finansijskih sredstava za rad KBS, nakon njenog formiranja, izdvajat će  Poslovna asocijacija i Investicijski fond KBS iz člana 11. tačka 8. ovog Statuta. Posebnu odluku o načinu i visini izdvajanja sredstava iz aktivnosti Poslovne asocijacije KBS i Investicijskog fonda KBS, donijet će GO na prijedlog UO KBS

Iznos delegatske kotizacije će odrediti GO KBS na prijedlog UO KBS tri mjeseca prije održavanja skupova ili sjednica, vodeći računa o realnim finansijskim mogućnostima delegata koji učestvuju na konvencijama, odnosno skupštinama.

ČLAN 47

KBS je dužan uredno voditi poslovne knjige u skladu sa prihvaćenim i važećim računovodstvenim principima i sastavljati finansijske izvještaje saglasno važećim propisima i zakonima

KBS  raspolaže svojom imovinom u skladu sa Statutom i važećim propisima i zakonima

Finansijskomaterijalno knjigovodstvo se može voditi i u elektronskoj formi.

ČLAN 48

Kontrolu finansijskog poslovanja KBS vrši Nadzorni odbor, na način utvrđen ovim Statutom i drugim aktima KBS, a u skladu sa Zakonom.

ČLAN 49

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje KBS je Predsjednik KBS. 

Predsjednik KBS može odlukom ovlastiti i drugo lice ili lica da to može obavljati u njegovo ime ili zajedno s njim.

  VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 50

 Odluku o prestanku rada KBS i svim eventualnim reperkusijama koje proizađu iz takve odluke može donijeti samo Skupština KBS dvotrećinskom većinom glasova prisutnih delegata Skupštine.

ČLAN 51

 Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine KBS, i počinje se primjenjivati od prvog dana nakon zvanične registracije KBS i izdavanjem Rješenja od Ministarstva pravde BiH. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi prethodni Statut  br.UP 08-07-1-2229/12  od  12.12.2012 god., registrovan kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

ČLAN 52

 Pravo tumačenja odredaba ovog Statuta imaju Skupština i GO KBS, a drugih akata oni organi KBS koji su ih i donijeli. 

Izmjene i dopune Statuta i drugih akata KBS donose se na način i po postupku za njihovo donošenje i usvajanje.

 

Sarajevo, 16.07.2016.godine 

 

 

 

 

Gdje smo?

Kontaktirajte nas

Glavni ured Sarajevo

71000 Sarajevo, Titova 7
Bosna i Hercegovina
+387 33 222 886
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.