Vijesti

Vlada Federacije BiH danas je na 58. hitnoj i telefonski održanoj sjednici donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području Federacije BiH zbog obilnih kišnih padavina koje su prouzrokovale izlijevanje rijeka i bujičnih potoka iz svojih korita, izazivajući plavljenje velikog broja infrastrukturnih objekata, objekata stanovanja i poljoprivrednog i drugog zemljišta na području Federacije BiH, javlja Fena.

Radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području, Vlada je odredila da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite (FŠCZ), te da nadležni kantonalni i općinski /gradski štabovi civilne zaštite, također, stave na raspologanje sve raspoložive resurse koji će, po planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, biti korišteni na ugroženim područjima. 

Po Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah će biti uvedeno pasivno dežurstvo radi izvršenja naredbi FŠCZ-a. 

U skladu s Federalnim planom i zahtjevima s ugroženih područja, zadužen je Federalni štab civilne zaštite da izvrši aktiviranje odgovarajućih federalnih službi zaštite i spašavanja i federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite, a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.

U slučaju potrebe, a na traženje nadležnih štabova civilne zaštite s ugroženog područja, Federalni štab civilne zaštite će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, angažirati i druge snage zaštite i spašavanja s područja drugih kantona i općina/grada koji nisu ugroženi ovom nesrećom radi pružanja pomoći ugroženim područjima.

Vlada FBiH je zadužila FŠCZ da, u skladu s Federalnim planom i važećim zakonskim propisima, preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području. Kada budu sagledani svi resursi općina/grada, kantona i Federacije BiH, a na osnovu procjene stanja na ugroženom području, treba ostvariti kontakte, u skladu s operativnim procedurama, s Ministarstvom sigurnosti BiH radi traženja pomoći Oružanih snaga BiH, te međunarodne pomoći. 

Federalna vlada obavezala je sve rukovodioce organa uprave i upravnih organizacija FBiH i kantona, odnosno općinskih/gradskih službi za upravu i pravnih osoba i drugih institucija, da osiguraju provođenje naredbi nadležnih štabova civilne zaštite(pružanjem pomoći i podrške u logističkim i komunalnim potrebama, evakuaciji, zbrinjavanju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara, snadbijevanju stanovništva živežnim namirnicama, higijenskim potrepštinama, te medicinskom zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih stanovnika). 

Odlukom o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području Federacije BiH zaduženi su nadležni organi u općinama/gradu i kantonima da, u skladu s Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, aktiviraju svoje komisije za procjenu šteta radi izvršavanja Uredbom utvrđenih zadataka. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Članovi Vlade FBiH upoznati su danas s Vanrednim izvještajem FŠCZ-a o stanju u FBiH za 6. i 7. august, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Preuzeto sa Radiosarajevo.ba

 

 

Od sada na australskom kanalu TV 31 možete pratiti program koji promoviše bosanski jezik, informacije o BiH, bošnjačku umjetnost, kulturu, sport, te lokalne sadržaje koji promovišu bošnjačku kulturu u Australiji. 

 

http://c31.org.au/program/view/program/bosnian-tv

 

 

 

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas Odluku o proglašenju 20. maja 2014. godine Danom žalosti u Federaciji BiH, a u vezi sa stanjem prirodne nesreće. 

 

Na temelju Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, objavljen je Javni konkurs za za odabir korisnik sredstava Tekućih transfera – grant.

 

Predmet Javnog natjecaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera – grant, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za 13 projekata:

 

1. Poticaji inovatorima-pojedincima

2. Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate

3. Poticaj udruženjima i komorama

4. Poticaj obrazovnim institucijama

5. Poticaj projektima koje finansira EU i drugi inostrani donatori

6. Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)

7. Poticaji tradicionalnim i starim zanatima

8. Poticaj poduzetništvu žena

9. Poticaj poduzetništvu mladih

10. Subvencionisanje kamata na poduzetničke kredite

11. Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede

12. Poticaji poduzetnicima izvoznicima

13. Poticaj za promociju poduzetništva

Izbor korisnika finansijskih sredstava vrši Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava, koje ima zadatak da, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH“, broj 18/09), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera i ovog konkursa, izvrši rangiranje korisnika grant finansijskih sredstava. Povjerenstvo za izbor korisnika sredstava imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta.

Sve potrebne informacije i dokumentacija za sudjelovanje na Javnom konkursu mogu se preuzeti elektronskim putem na web stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba) pod izbornikom KONKURS (POTICAJI 2014 – GRANT SREDSTVA 2014.) ili u prostorijama Ministarstva u Mostaru, ulica Dr. Ante Starčevića bb (Hotel „Ero“) svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati.

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH“, odnosno do 15. 8. 2014. godine.

 

(preuzeto:  Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine)

Centrala Interpola u Lyonu je povukla potjernice protiv ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića, ratnog šefa srebreničke policije Hakije Meholjića i Amira Mehmedovića zvanog Gera, potvrdio je za Klix.ba ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.

Gdje smo?

Kontaktirajte nas

Glavni ured Sarajevo

71000 Sarajevo, Titova 7
Bosna i Hercegovina
+387 33 222 886
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.